HOTEL PLUMLOV


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Od našich klientů získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Klient poskytuje Provozovateli (Správce) – společnosti LRVgroup s.r.o., se sídlem Mostkovice 980, 798 02 Mostkovice, identifikační číslo: 140 70 812, včetně provozovny Hotel Plumlov, při vzniku ubytovacích či jiných služeb poskytovaných provozovatelem své osobní údaje ze svých dokladů a souhlasí s jejich shromažďováním, uchováním a zpracováním pro účel stanovený níže.

 

Za účelem komunikace ve věci kontaktních údajů je možné kontaktovat tzv. pověřence správce, kterým je jednatel Radim Lochman, jehož kontaktní údaje jsou LRV@hotelplumlov.cz , tel.:+420 792 303 952.

 

Tento souhlas klient uděluje dobrovolně pro všechny údaje poskytnuté, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na to, že má dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, právo svůj souhlas bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd., a že má právo obrátit se či podat stížnost v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Správce všechny poskytnuté údaje shromažďuje a zpracovává za účelem plnění zákonných povinností a dále zejména pro marketingové účely správce, a to pro rozesílání marketingových informací. Správce prohlašuje, že bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, a že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem při plnění svých povinností, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.

 

Klient výslovně souhlasí s tím, že společné prostory jsou ze strany provozovatele monitorovány, a to za účelem zajištění bezpečnosti klientů.

 

Klient souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů, včetně jejich případného předání osobě, která na základě smluvního vztahu bude plnit povinnosti provozovatele, jak je výše uveden. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze pro rozesílání marketingových informací a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

V Mostkovicích dne 1.11.2022

LRVgroup s.r.o.