HOTEL PLUMLOV


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel: LRVgroup s.r.o., se sídlem Mostkovice 980, 798 02 Mostkovice, identifikační číslo: 140 70 812, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 126383, DIČ: CZ14070812, Provozovna: Hotel Plumlov, Mostkovice 980, 798 02 Mostkovice (dále jen “ provozovatel”).

Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem a fyzickou osobou či právnickou osobou, která objednává služby u provozovatele (dále jen “klient”).

Klient se zavazuje dodržovat Hotelový ubytovací řád, který je zveřejněn na internetové adrese: https://hotelplumlov.cz

Článek I. – Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování ubytování a jiných služeb hotelu s tímto související  dle individuálního požadavku zákazníka.

Článek II. – Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky ubytování ze strany hotelu či uzavřením písemné Smlouvy o ubytování. Hotel se zavazuje poskytnout klientovi ubytování a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen “ubytování”) a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka ubytování, cena a platba

Objednávka ubytování

  • telefonicky: + 420 792 303 952 telefonicky je možná nezávazná poptávka služeb, která se stává pro provozovatele objednávkou, jejím písemným potvrzením ze strany klienta prostřednictvím emailu či elektronického formuláře
  • e-mailem: hotel@hotelplumlov.cz
  • prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: https://hotelplumlov.cz

Objednávka je pro provozovatele závazná poté, co byla z jeho strany potvrzena. 

Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit smluvní ceny dle ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách https://hotelplumlov.cz . Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena provozovateli.

Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient formou platby předem, v případě, že klient si objedná a čerpá další služby po dobu svého ubytování, tak je tyto povinen uhradit dle dohody s provozovatelem, nejpozději však při skončení ubytování.

Úhradu objednaných služeb provádí klient předem, a to nejpozději do 5 dnů po potvrzení objednávky ze strany provozovatele, v případě, že klient objednané služby ve lhůtě 5 dnů od potvrzení ze strany provozovatele neuhradí, objednávka se automaticky ruší a provozovatel touto již není vázán. 

Služby jsou uhrazené dnem připsání platby na účet provozovatele vedené u České spořitelny, a.s. č.u.6392041369/0800.

Je-li objednávka potvrzena ze strany provozovatele ve lhůtě kratší než 5 dnů před nástupem na ubytování, může klient provést úhradu objednaných služeb na místě v den nástupu na ubytování.

Pro vystavení a zakoupení dárkového poukazu na veškeré služby Hotelu Plumlov je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné a platí po dobu uvedenou na dárkovém poukazu, maximálně však 3 měsíce. V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu v době jeho platnosti provozovatel zbývající částku dárkového poukazu nevrací.

V případě, že klient bez domluvy s provozovatelem zkrátí objednanou délku ubytování v hotelu, provozovatel má právo vyúčtovat klientovi plnou výši ceny objednaného pobytu.

Článek IV. – Základní práva a povinnosti zákazníka

Práva klienta: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením ubytování nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad.  

Povinnosti klienta: a) poskytnout provozovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat provozovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy z důvodu na straně klienta je klient povinen takové odstoupení od smlouvy provozovateli hotelu písemně oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek, e) dodržovat Hotelový ubytovací řád, f) v případě odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele z důvodu na straně klienta neprodleně vyklidit a opustit hotelové prostory.

Článek V. – Základní povinnosti provozovatele

a)   poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu, b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení odstoupení – storna rozdíl ceny mezi již zaplacenou cenou pobytu a příslušnými storno poplatky

Článek VI. – Odstoupení od smlouvy a storno podmínky

Klient má právo kdykoliv objednané služby (ubytování) zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou formou odstoupení oznámeno provozovateli. V tomto případě má Provozovatel právo účtovat odstupné –  stornopoplatky. Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny objednaných služeb obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky, a to ve lhůtě 14 dnů. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacené služby, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Storno poplatky – odstupné: 

  • odstoupení 30-21 dní před nástupem – 20% objednané ceny pobytu,
  • odstoupení 20-10 dní před nástupem – 40% objednané ceny pobytu,
  • odstoupení 5 a méně dní před nástupem – 100% objednané ceny pobytu.

V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování druhé osoby ve dvoulůžkovém pokoji.

Klient je povinen po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení Hotelového ubytovacího řádu. Pokud klient i přes výstrahu hrubě porušuje Hotelový ubytovací řád nebo dobré mravy, je provozovatel oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Provozovatel má právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit hotel.

Článek VII. – Využití osobních údajů

Od našich klientů získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Klient poskytuje Provozovateli (Správce) – společnosti LRVgroup s.r.o., se sídlem Mostkovice 980, 798 02 Mostkovice, identifikační číslo: 140 70 812, včetně provozovny Hotel Plumlov, při vzniku ubytovacích či jiných služeb poskytovaných provozovatelem své osobní údaje ze svých dokladů a souhlasí s jejich shromažďováním, uchováním a zpracováním pro účel stanovený níže.

Za účelem komunikace ve věci kontaktních údajů je možné kontaktovat tzv. pověřence správce, kterým je jednatel Radim Lochman, jehož kontaktní údaje jsou LRV@hotelplumlov.cz , tel.: +420792303952

Tento souhlas klient uděluje dobrovolně pro všechny údaje poskytnuté, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na to, že má dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, právo svůj souhlas bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd., a že má právo obrátit se či podat stížnost v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správce všechny poskytnuté údaje shromažďuje a zpracovává za účelem plnění zákonných povinností a dále zejména pro marketingové účely správce, a to pro rozesílání marketingových informací. Správce prohlašuje, že bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, a že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem při plnění svých povinností, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru. 

Klient výslovně souhlasí s tím, že společné prostory jsou ze strany provozovatele monitorovány, a to za účelem zajištění bezpečnosti klientů.

Klient souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů, včetně jejich případného předání osobě, která na základě smluvního vztahu bude plnit povinnosti provozovatele, jak je výše uveden. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze pro rozesílání marketingových informací a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2022 a ruší všechny předchozí platné Všeobecné obchodní podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.

V Mostkovicích dne 31.10.2022

LRVgroup s.r.o.